MCS Vademecum

blank

Międzyuczelniane Centrum Studiów Vademecum to firma stanowiąca część składową ECES Vademecum zajmująca się przede wszystkim współpracą z uczelniami wyższymi tj:

  • Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej,
  • Akademią Górnośląską w Katowicach,
  • Akademia Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  • Staropolska Akademia nauk Stosowanych w Kielcach
blank

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, w skrócie WSTH, jest  wyższą uczelnią pierwszego stopnia, kształcącą  studentów na studiach licencjackich, podyplomowych i kursach w Instytutach: Promocji Zdrowia, Nauk Społecznych, Turystyki Śródziemnomorskiej, Mediów i Dziennikarstwa.

Główna siedziba uczelni to Podkowa Leśna. Zgodnie ze Statutem uczelnia tworzy swoje punkty konsultacyjne. Siedziby tych punktów to: Nysa, Warszawa, Kraków, Katowice.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564). Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Informację o WSTH znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl ) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo. WSTH spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

WSTH jest szkołą o dużych tradycjach kształceniowych, posiadającą ustawowe prawo nadawania swoim absolwentom tytułu zawodowego licencjata. Jako uczelnia, tworzy  akademicką wspólnotę nauczycieli, studentów   i   pracowników   nie będących nauczycielami,   realizującą   postulaty   rozwoju   nauk   teologiczno-humanistycznych.

Posiadając odpowiednie zaplecze kadrowe i programowe, a także osobowość prawną,  ma szerokie    możliwości rozwijania swej  misji naukowo-dydaktycznej i wychowawczej oraz  uczestniczenia wraz z innymi polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi w powszechnej edukacji narodowej, a także popularyzowania ideałów dobra i piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz wnoszenia  w środowiska społeczne ducha pokoju, tolerancji i ludzkiej godności.

WSTH jest uczelnią nowoczesną o dużych tradycjach kształceniowych. Głównym celem uczelni jest dostarczanie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, która zapewni im poczucie kompetencji na konkurencyjnym rynku pracy.

Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA),Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności tytuł B.A. (Bachelor of Arts). Uzyskanie takiego tytułu stwarza nowe szanse edukacyjne naszym absolwentom na studiach magisterskich poza granicami kraju. Orzeczenie Komisji stanowi jednocześnie potwierdzenie jakości nauczania szkół licencjackich na poziomie uczelni europejskich i amerykańskich.

blank

Historia Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zapoczątkowana została 15 maja 1991 roku, kiedy to przez jej przyszłego Założyciela ECONOMICUS UHP Spółkę z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej College’u utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr. 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja

W dniu 4 grudnia 1997 roku GWSH otrzymała, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS-1-0145/389/TBM/97), uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast 27 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

W latach 2001 – 2017 na podstawie kolejnych decyzji Ministerstwa, GWSH uruchomiła jedenaście nowych kierunków studiów prowadzonych na poziomie I i II stopnia oraz jako jednolite 5-letnie studia magisterskie.

4 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH otrzymał na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała jako pierwsza wyższa uczelnia niepubliczna w woj. śląskim status Uczelni Akademickiej. 28 listopada 2016 roku – jako pierwszej wyższej uczelni niepublicznej w województwie śląskim – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała decyzją nr BCK-II-U/dr hab.-400/16 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), które to uprawnienia trzy lata później, w wyniku wprowadzenia przez ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dra Jarosława Gowina kolejnej już z rzędu reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Konstytucji dla Nauki), Uczelnia, po wypromowaniu kilku doktorów habilitowanych, była zmuszona czasowo zawiesić. Obecnie stara się Ona o ich przywrócenie.

1 czerwca GWSH zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach.

Aktualnie Akademia Górnośląska w ramach pięciu wydziałów prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ogółem na trzynastu kierunkach studiów.

Obszary współpracy

Akademia Górnośląska i MCS Vademecum podpisały umowę o współpracy w dziedzinie studiów podyplomowych – ekonomicznych. Na mocy tej umowy MCS Vademecum prowadzi w Nysie przy ul. Poznańskiej 1 –  6 kierunków ekonomicznych studiów podyplomowych.

blank

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Akademia WSB została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w ewidencji uczelni niepublicznych Akademii WSB to 66.Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogiki oraz nauki  o bezpieczeństwie. Akademia WSB posiada dwie międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN oraz akredytację EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akademia WSB jest członkiem The European University Association (EUA) Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy – Akademia WSB znalazła się na 3. miejscu w Polsce. W czołówce rankingu znalazły się m.in. studia na kierunkach: Pedagogika, Transport (studia inżynierskie) oraz studia magisterskie na kierunku Informatyka. Pedagogika prowadzona w AWSB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim). Na przestrzeni ponad 26 lat Uczelnia wypromowała łącznie przeszło 44 500 absolwentów. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 11 500 studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego.

Obszary współpracy

Akademia WSB i MCS Vademecum podpisały umowę o współpracy w dziedzinie studiów podyplomowych – oświatowych kwalifikacyjnych. Na mocy tej umowy MCS Vademecum prowadzi w Nysie przy ul. Poznańskiej 1 –  30 kierunków oświatowych studiów podyplomowych.

blank

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, została utworzona w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną. W 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną, natomiast po spełnieniu przez Uczelnię wszystkich warunków, zdefiniowanych w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Edukacji i Nauki decyzją z dnia 25. stycznia 2022 r. podniósł status Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach do rangi Akademii Nauk Stosowanych.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie, 2-letnie studia II-go stopnia (magisterskie), 5-letnie jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe,  kursy i szkolenia. Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne). Obecnie StANS, w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, który obecnie posiada 4 filie krajowe (Kielce, Myślenice, Bochnia i Tarnobrzeg) i 3 zagraniczne (Łuck, Lwów – Ukraina oraz Dublin – Irlandia). Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która kładzie nacisk na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:  
•    International Tourism Award
•    Jedna z najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w regionie świętokrzyskim według Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej
•    Lider regionu w kategorii Nauka
•    Nagroda za Umiędzynarodowienie Studiów

Obszary współpracy

Z MCS Vademecum współpracuje w dziedzinie studiów podyplomowych społeczno-ekonomicznych takich jak:

  • Marketing internetowy
  • Praca socjalna
  • Psychologia biznesu dla menadżerów
  • Psychologia zdrowia
  • Rolnictwo

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.