M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji logo 2020 200 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

 

 

Kierunek: Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego:

 • prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.),
 • administrowania funduszem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej,  rozliczeń z ZUS i pokrewnych.

Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych. Jako że nowoczesna gospodarka wymaga praktycznych umiejętności,  zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez wykładowców praktyków, a formuła zajęć będzie realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

 

WIEDZA
Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Ukończenie kursu daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce. Absolwenci studiów rozwiną swoją wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem  będzie umiejętności przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier oraz wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje.

 

DLA KOGO
Studia dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, przygotowującym się do podjęcia pracy w działach kadrowo - płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze, a także osobom pracującym w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami, specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach. Studia będą ponadto pomocne prowadzącym własną działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem umiejętności w zarządzaniu kadrami.

 

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

SESJA INTEGRACYJNA – (4 godz.)

 

BLOK I. STOSUNEK PRACY – (56 godz.)

 

•  Nawiązanie stosunku pracy – (6 godz.)
Definicje oraz podstawy nawiązania stosunku pracy; obowiązki pracodawcy i pracownika; dokumentacja pracownicza; rodzaje umów i ich tryb ich zawierania; inne umowy np. zlecenia, o dzieło, o współpracy itp. w świetle obowiązujących przepisów; zmiana warunków pracy i płacy.

 

• Rozwiązywanie stosunku pracy – (6 godz.)
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, pracownika; rozwiązanie umowy (za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, z pracownikiem chronionym); wygaśnięcie stosunku pracy; obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy oraz jego uprawnienia w okresie wypowiedzenia; roszczenia pracownicze w związku z ustaniem stosunku pracy; orzeczenia oraz postępowanie przed Sądem Pracy.

 

• Regulaminy – (8 godz.)
Zasady tworzenia regulaminów; regulamin pracy; regulamin wynagradzania; regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; pozostałe przepisy i regulacje wewnątrzorganizacyjne oraz pozostała dokumentacja kadrowa; stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych; zagadnienia i dokumentacja związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

• Czas pracy – teoria i praktyka – (16 godz.)
Stosowanie przepisów o czasie pracy – definicja, normy, wymiar i rozkład czasu pracy; wybrane systemy czasu pracy – podstawowy i równoważny czas pracy; rozliczanie czasu pracy – okres rozliczeniowy, doba pracownicza i tydzień pracy; praca w dobowych i tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata; czas
pracy w praktyce czyli dokumentowanie czasu pracy (zasady tworzenia rozkładów czasu pracy oraz prowadzenia jego ewidencji); orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu czasu pracy.

 

• Urlopy pracownicze – (8 godz.)
Urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, na żądanie; urlopy okolicznościowe/zwolnienia od pracy; orzeczenia sądów dotyczące urlopów.

 

• Pozostałe kwestie kadrowe – (8 godz.)
Wykonywanie pracy w formie telepracy; zatrudnianie pracowników tymczasowych; zasady zwolnień grupowych; zasady zatrudniania cudzoziemców, służb mundurowych i przedstawicieli wolnych zawodów; związki zawodowe w zakładzie pracy; rady pracownicze; osoby niepełnosprawne w organizacji; pracownicy w sferze budżetowej.

 

• Organy nadzoru nad warunkami pracy – (4 godz.)
Organy nadzoru nad warunkami pracy – w tym kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.; mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy; odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 

BLOK II. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE – (36 godz.)

 

• Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń – (24 godz.)
Pojęcie i składniki wynagrodzenia za prac; istota i sposób naliczenia elementów listy płac (wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej, za przepracowaną część miesiąca oraz rozliczanie delegacji i kilometrówek); ochrona wynagrodzeń za pracę (forma i terminy wypłat wynagrodzeń, dodatków i ekwiwalentów); odprawy (emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa); obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym, składek ZUS, składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON); potrącenia z wynagrodzeń – zasady i granice potrąceń oraz kwota wolna od potrąceń.

 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – (8 godz.)
Źródła przychodów; ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy; wspólne opodatkowanie małżonków (prawa podatnika i obowiązki płatnika); świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne a przychód podatkowy; moment uzyskania przychodu (w innym źródle niż pozarolnicza działalność gospodarcza – np. umowa o pracę, umowa zlecenie; z tytułu świadczenia usług, w tym usług okresowych); zwolnienia podatkowe; koszty uzyskania przychodu (w działalności gospodarczej osób fizycznych, osób nieprowadzących działalności gospodarczej); progi podatkowe, kwota wolna oraz ulgi w PIT; obowiązki płatnika (pracodawca jako
płatnik, zleceniodawca jako płatnik); obowiązki informacyjne (PIT–11); przepisy przejściowe w PIT i ich znaczenia dla podatników.

 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – (4 godz.)
Specyfika działalności socjalnej pracodawcy; przedmiot i podmiot działalności socjalnej; zasady prowadzenia działalności socjalnej; zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS; osoby uprawnione; wysokość odpisów; podział środków ZFŚS; udział załogi w zarządzaniu środkami ZFŚS; ZFŚS a obciążenia fiskalne.

 

BLOK III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sprawozdawczość ZUS – (32 godz.)

 

• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – (16 godz.)
Zgłoszenia i wyrejestrowanie pracowników; dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania; zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne; zbieg ubezpieczeń społecznych (podleganie ubezpieczeniom przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów); zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym oraz wysokość i finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do UE.

 

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – (16 godz.)
Z tytułu niezdolności do pracy – zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy); zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników; zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami, dokumentowanie prawa do zasiłków, kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, terminy wypłat zasiłków; uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień; potrącenia egzekucyjne z zasiłków; świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego.

 

BLOK IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE KADROWCA – (36 godz.)

 

• Negocjowanie umów z perspektywy działu kadr i płac – (8 godz.)
Rola pracowników działu kadr w negocjowaniu warunków płacy i pracy.

 

• Zatrudnianie pracowników – formalne aspekty procesu rekrutacji i selekcji – (10 godz.)
Skuteczne metody poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej – sprawdzone praktyki rynku pracy

 

• Planowanie i organizacja czasu pracy kadrowca  – (8 godz.)
Metody i techniki organizacji oraz planowania czasu pracy w dziale kadrowo – płacowym.

 

• System oceny pracowniczej a polityka kadrowa – (10 godz.)
Systemy kompetencyjne i rozwój pracowników oraz ocena okresowa.

 

BLOK V. PROGRAMY KOMPUTEROWE W SŁUŻBIE KADROWCA – (18 godz.)

 

• Płatnik– (8 godz.)

 

• Excel w służbie kadrowca – (10 godz.)

 

BLOK VI. KADRY I PŁACE W PRAKTYCE ORGANIZACJI – (16 godz.)

 

• Kadry i płace w praktyce – (8 godz.)
Warsztat realizowany w oparciu o dokumentację kadrowo-płacową.

 

• Jakość zasobów ludzkich / Organizacja procesów kadrowych – (8 godz.)
Praktyczne aspekty doskonalenia zawodowego w środowisku powszechnej jakości i procesów kadrowych.

 

DYPLOM I WARUNKI UKOŃCZENIA

• minimum 75% obecności
• egzamin w formie testu

Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry (192 godziny)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4000 zł3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po450 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po425 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na poniższej stronie:
https://sp.gwsh.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

proszę wybrać następującą pozycję na liście: Studia Podyplomowe 2021 zajęcia od kwietnia 2021, następnie Studia Podyplomowe –Nysa

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

 

Następnie Kandydat na studia podyplomowe dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 zł (chyba, że promocja stanowi inaczej) i składa w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (tylko dla kierunku: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie

 

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

Dane teleadresowe:
Nysa ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa - pokój nr 8 (parter)

 

Kontakt:

mgr Magdalena Gromala

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 24
 • 77 409 04 59
 • 691 564 567

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem